Személyes adatok védelmével kapcsolatos feltételek

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., valós személyek adatainak feldolgozásáról és védelméről, valamint azok szabadon történő terjesztéséről szóló rendelet 4. cikkelyének 7. pontja (továbbiakban: „GDPR”) értelmében, a személyes adatok kezelője az Ing. Jiří Routner magánvállalkozás (CJSZ: 63317117, székhelye: Nádražní 701, 783 53 Velká Bystřice, Cseh Köztársaság) (továbbiakban: „Kezelő“).

1.2. Kezelő elérhetősége:
postacím: Nádražní 701, 783 53 Velká Bystřice, Cseh Köztársaság
e-mail: info@routner.eu
telefon: 00420 603 325 004

1.3. Személyes adat alatt értendő minden azonosított, illetve azonosítható valós személyt jellemző információ. Azonosítható valós személy alatt értendő olyan valós személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, elsősorban konkrét létező személy adott azonosító jelére (például név, azonosítószám, helyrajzi adatok, hálózati azonosító), illetve egy vagy több egyedi jellemző (fizikális, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális, társadalmi identitást megadó) elemére való hivatkozással.

1.4. A személyes adatok védelméhez Kezelő nem nevezett ki felhatalmazott személyt.

2. Feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásai, kategóriái

2.1. Kezelő az Ön által megadott, illetve az Ön rendelése teljesítésének érdekében az ott feltüntetett személyes adatokat feldolgozza.

2.2. Az Ön azonosító és elérhetőségi adatai, továbbá a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatok, Kezelő által feldolgozásra kerülnek.

3. Személyes adatok feldolgozásának törvényes volta, célja

3.1. Személyes adatok feldolgozásának törvényes volta:

 • az Ön és Kezelő között létrejött szerződés teljesítése, GDPR / 6. cikkely / 1. fejezet / b) bekezdés szerint;

 • Kezelő jogos érdeke direkt marketing folytatására (elsősorban üzleti ajánlatok és hírlevelek megküldése), GDPR / 6. cikkely / 1. fejezet / f) bekezdés szerint.

3.2. Személyes adatok feldolgozásának célja:

 • az Ön rendelésének elintézése, az Ön és Kezelő közötti szerződéses viszonyból adódó jogok és kötelességek betartása; a rendeléshez megkövetelt személyes adatok (név, cím, elérhetőség) megadása a Rendelés sikeres teljesítésének előfeltétele; személyes adatok megadása elengedhetetlen a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem köthető meg és Kezelő által nem teljesíthető szerződés;

 • üzleti ajánlatok megküldése, direkt marketing folytatása.

3.3. GDPR 22. cikkelyének értelmében, Kezelő részéről nem kerül sor automatikus egyedi döntéshozásra.

4. Személyes adatok megőrzési ideje

4.1. A személyes adatokat Kezelő megtartja

 • az Ön és Kezelő közötti szerződéses viszonyból adódó jogok és kötelességek teljesítéséhez, valamint a szerződéses viszonyból adódó igénylések érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges időszakra (szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 év).

4.2. A személyes adatok megtartási időszakának leteltével, Kezelő a személyes adatokat törli.

5. Személyes adatok befogadói (Kezelő külső beszállítói)

5.1. Személyes adatok befogadói azok a személyek, akik:

 • áru beszállításában / szolgáltatás nyújtásában / törlesztések megvalósításában szerződéses alapon érdekeltek,

 • a webüzlet fenntartásával és azzal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítják be,

 • marketing szolgáltatásokat biztosítanak be.

5.2. Kezelőnek nem érdeke a személyes adatok sem harmadik ország (EU-n kívüli állam), sem nemzetközi szervezetek felé történő továbbadása. A személyes adatok harmadik országbeli befogadói az e-mail fiókokat, illetve felhőszolgáltatásokat kezelő szubjektumok.

6. Az Ön jogai

6.1. A GDPR rendeletben leszögezett feltételek betartása mellett, Ön jogosult:

 • a GDPR 15. cikkelye értelmében, saját személyes adataihoz való hozzáférésre;

 • a GDPR 16. cikkelye értelmében, személyes adatai módosítására, illetve a GDPR 18. cikkelye értelmében, személyes adatai feldolgozásának korlátozására;

 • a GDPR17. cikkelye értelmében, személyes adatai törlésére;

 • a GDPR 21. cikkelye értelmében, tiltakozást emelni személyes adatai feldolgozása ellen;

 • a GDPR 20. cikkelye értelmében, az adatok továbbadhatóságára.

6.2. Továbbá, azesetben, ha Ön úgy véli, hogy megsértésre került az Ön személyes adatok védelmét illető jogosultsága, Ön jogosult panasszal fordulni a Személyes Adatok Védelmével Foglalkozó Hivatalnál.

7. Személyes adatok védelmének feltételei

7.1. Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelmének érdekében foganatosított valamennyi megfelelő műszaki és szervezési intézkedést.

7.2. Kezelő megtett minden lehetséges műszaki intézkedést a személyes adatok elmentésére szolgáló adattárolók és papíralapú irattárak bebiztosításához - elsősorban jelszavak, és/vagy vírusirtó program, és/vagy rejtjelezés stb. alkalmazásával.

7.3. Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa feljogosított személyek férhetnek hozzá.

8. Végző rendelkezések

8.1. A webüzlet felületén kitöltött rendelés megküldésével Ön igazolja, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmével kapcsolatos feltételekkel, és hogy azokat teljes hangzásukban elfogadja.

8.2. Kezelő fenntartja a jogot jelen feltételek módosítására. A személyes adatok védelmével kapcsolatos feltételek felújított verzióját közzéteszi honlapján, és ezzel egyidejűleg azt megküldi Önnek az Ön által Kezelőnek megadott e-mail címre.

Jelen feltételek 2018. 5. 25. naphoz lépnek érvénybe.